PYTANIA?  ZADZWOŃ?  (+48) 34 300 00 13  LUB  NAPISZ  ZAKUP@HINZ.COM.PL

Regulamin

SERWIS HURTOWY www.hinz.com.pl jest własnością Przedsiębiorstwa Handlowego HINZ
z siedzibą przy ul. Radomskiej 53 
42–221 Częstochowa
NIP: 573-030-07-40
tel. 34 300 00 13

e-mail: zakup@hinz.com.pl

Rachunek bankowy dla przelewów: PKO BP S.A. II ODDZIAŁ W Częstochowie
06 1020 1664 0000 3802 0147 5714
P.H. HINZ ul. Radomska 53, 42 – 221 Częstochowa

Regulamin SERWISU HURTOWEGO strony internetowej www.hinz.com.pl

I. Postanowienia ogólne

Korzystanie z SERWISU HURTOWEGO www.hinz.com.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
1. Regulamin SERWISU HURTOWEGO HINZ design określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem strony internetowej działającego pod powyższym adresem internetowym
2. SERWIS HURTOWY prowadzony jest przez P.H.HINZ ul. Radomska 53, 42-221 Częstochowa

II. Składanie zamówień

1. Dostęp do SERWISU HURTOWEGO zamówień, jest możliwy dla Klientów prowadzących działalność gospodarczą i posiadających login i hasło. Tylko taka opcja daje możliwość wglądu do cen hurtowych.
2. Utworzenie nowego indywidualnego konta Klienta następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego. W kolejnym kroku następuje udzielenie dostępu do poziomu cen hurtowych przez handlowca naszej firmy, zawsze po zweryfikowaniu danych podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.
Prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia oznacza podanie przez Klienta informacji:
a. dane firmy (nazwa),
b. dane adresowe (ulica, kod pocztowy, miasto, kraj),
c. numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie i weryfikacja zamówienia.
Nieprawidłowo wypełnione formularze nie zostaną przez SERWIS HURTOWY przyjęte do realizacji.
Utworzenie takiego konta umożliwia zarejestrowanemu Klientowi składanie zamówień, śledzenie statusu złożonych zamówień oraz pozwala na oglądanie historii dokonanych zakupów.
3. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez nowego Klienta jest określenie rodzaju i ilości zamawianych towarów oraz prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie formularza zamówienia udostępnionego podczas procedury zamawiania towarów. Nieprawidłowo wypełnione formularze nie zostaną przyjęte do realizacji.
4. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przesłanych formularzy SERWIS HURTOWY zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji lub zmiany warunków zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji SERWIS HURTOWY zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
5. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w ofercie SERWISU HURTOWEGO podawane są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT. SERWIS HURTOWY zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, zmiany te będą ważne od chwili umieszczenia ich na stronie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach SERWISU HURTOWEGO bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana warunków realizacji zamówienia nie może nastąpić po jego przyjęciu do realizacji przez SERWIS HURTOWY
6. Zamieszczone na stronach www.hinz.com.pl informacje o towarach są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 w związku z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru oferowanego przez SERWIS HURTOWY

7. Zamówienia można również składać na adres e-mail: zakup@hinz.com.pl po uzgodnieniu warunków sprzedaży.

III. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień

1. Prawidłowo złożone zamówienie potwierdzane jest przez SERWIS HURTOWY za pomocą automatycznej wiadomości wysłanej na podany przez Klienta adres e-mail. Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone w ciągu 48 godzin od momentu ich złożenia, nie będą realizowane.
2. Ponadto, w ciągu 24 godzin od momentu potwierdzenia złożenia zmówienia, SERWIS HURTOWY może przeprowadzić jego weryfikację. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamówienia, których weryfikacja okaże się niemożliwa lub, które, w wyniku przeprowadzonej weryfikacji, wzbudzać będą uzasadnione wątpliwości, co ich rzetelności, zostaną anulowane. O anulowaniu zamówienia SERWIS HURTOWY zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
3. Złożone przez Klienta zamówienie uważane jest zatwierdzone i przyjęte do realizacji, jeżeli zostanie potwierdzone, w sposób określony w pkt. 1 i nie zostanie przez SERWIS HURTOWY anulowane zgodnie z pkt. 2 powyżej.
4. Przy obliczaniu powyższych terminów nie bierze się pod uwagę okresu pomiędzy godz. 16.00 w piątek a godz. 8.00 w poniedziałek oraz pomiędzy godz. 16.00 w dniu poprzedzającym dzień ustawowo wolny od pracy a godz. 8.00 w dniu roboczym następującym po takim dniu.

IV. Dostarczanie zamówionych produktów

1. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firm kurierskich. Jeżeli wartość zamówienia i wystawionej faktury wynosi 200 PLN netto, transport wykonany przez firmę kurierską jest na koszt SERWISU HURTOWEGO.
2. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień. Zamówienia mogą dotyczyć dostaw do miejsc na obszarze Polski a także na terenie Europy jeżeli płatność jest dokonana przelewem bankowym.
3. Czas dostarczenia po potwierdzeniu zamówienia wynosi od 24 h do 7 dni. Wszystkie towary znajduje się w naszym magazynie, w ilości ograniczonej. Jeżeli chcesz wiedzieć dokładnie ile będzie wynosił czas realizacji twojego zamówienia zapytaj handlowca.
4. Braki ilościowe w paczce rozpatrywane są pod warunkiem zgłoszenia ich firmie P.H. HINZ w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania paczki.
5. Podane koszty transportu dotyczą tylko zamówień realizowanych na terenie Polski. Koszty wysyłki zamówienia za granicę ustalane są indywidualnie.

V. Płatności

1. Ceny towarów znajdujących się na stronie www.hinz.com.pl są cenami hurtowymi netto i wyrażone są w złotych polskich, do których zostanie doliczony podatek VAT na fakturze.
2. Rozliczenie transakcji następuje przelewem na rachunek bankowy P.H. HINZ zgodnie z ustalonymi wcześniej warunkami płatności lub za pobraniem.
3. Zapłata za towar i formalności związane z rozliczeniem zakupów wysyłanych za pobraniem są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik firmy kurierskiej.
4. P.H. HINZ ul. Radomska 53, 42 – 221 Częstochowa, NIP: 573-030-07-40 wystawia faktury VAT na wszystkie sprzedawane towary.

VI. Zwroty towarów

1. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z obsługującym Państwa handlowcem SERWISU HURTOWEGO pod nr tel. 34 300 00 13. Uszkodzony towar podlega zwrotowi lub wymianie.
2. SERWIS HURTOWY zobowiązuje się zwrócić Klientowi należność za zwracany towar (w oryginalnym opakowaniu), w terminie do 30 dni od daty jego otrzymania, przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest dołączenie kopii dokumentu potwierdzającego termin wydania towaru.
3. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt SERWISU HURTOWEGO nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

VII. Ochrona prywatności

1. Wszelkie podane przez Klienta dane, w szczególności adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu przechowywane są przez P.H. HINZ z zachowaniem należytej staranności i nie będą udostępniane osobom trzecim.
2. Wypełniając formularz zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych związanych z działalnością Firmy P.H. HINZ, zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883).
3. Klienci mają prawo wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

VIII. Reklamacje

1. W chwili odbioru towaru kupujący jest zobowiązany sprawdzić stan i zawartość przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności lub uszkodzeń taśmy firmowej, prosimy o jak najszybszy kontakt z naszym handlowcem, który wystawił fakturę VAT, lub nie odbieranie paczki od kuriera do chwili wyjaśnienia. Wszelkie reklamacje z tego tytułu będą uwzględniane jedynie w przypadku spisania protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera.
2. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie SERWISU HURTOWEGO są fabrycznie nowe i objęte rękojmią na wady ukryte. Reklamacje z tytułu rękojmi będą rozpatrywane w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. W przypadku towarów objętych gwarancją producenta do przesyłki dołączona jest karta gwarancyjna. Jeżeli stwierdzą Państwo wadę ukrytą, bądź uszkodzenie towaru, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami e-mailem w celu ustalenia dalszego toku postępowania.
3. Podstawę do reklamacji stanowi karta gwarancyjna lub paragon wystawiony przez sprzedawcę.
4. Reklamacje złożone przez Klienta z uwagi na niezgodność szaty graficznej opakowań towarów z ich zdjęciami i opisami zamieszczonymi na stronach internetowych www.hinz.com.pl nie będą przez SERWIS HURTOWY rozpatrywane.
5. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 21 dni roboczych od daty ich wpłynięcia.

IX. Postanowienia końcowe

1. Złożenie przez Klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów mogących wyniknąć z umów zawartych w oparciu o niniejszy regulamin jest Sąd właściwy dla siedziby P.H. HINZ.
3. P.H. HINZ nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialny wobec jakichkolwiek osób z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych poniesionych z powodu użytkowania oferowanych przez nas towarów. Odpowiedzialność za szkody wynikłe z nieprawidłowego funkcjonowania produktów użytkowanych zgodnie z ich instrukcją obsługi ogranicza się do warunków gwarancyjnych.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl